VoroAdd / VoronDB

Programy służy do wyznaczania granic teselacji i pomiarów obrazów geometrycznych zapisanych w pliku bądź bazie danych.

Dane wejściowe programu stanowią obrazy geometryczna zapisane w formie tabeli zawierającej współrzędne i średnice okręgów [X, Y, D].
Zadania wykonywane przez program:

  • Pomiary ilościowe i geometryczne mikrostruktury (przetwarzane są dane z bazy danych)
  • Kreślenie dodatkowych elementów testowych (okręgów, siecznych)
  • Wyznaczanie granic wieloboków teselacji
  • Pomiar zawartości składników kompozytu
  • Obliczenie wartości miar rozmieszczenia (np. entropia topologiczna)
  • Uporządkowany zapis wyników w bazie danych (wersja: VoronDB)


Rys. 1: Okno programu VoroAdd


a)

b)

c)

Rys. 2: Zakładki programu VoroAdd a) lista szczegółowych wyników do przeglądania umożliwijacą ich wyświetlanie na tle obrazu,
b) lista wyników do eksportu,
c) wybór wielkości charakteryzujących otoczenie pojedynczych okręgów (przekrojów włókien), które znajdą się w zbiorze wyników

Przykładowe obrazy wykonane za pomocą programu VoroAdd (lub VoronDB)


Rys. 3: Pomiar udziału objętościowego szkła w kompozycie -sieczne rozmieszczone koncentrycznie

a)
b)

Rys. 4: Przykłady teselacji: a) sposób wyznaczania węzłów siatki, b) zakrzywienie granic pomiędzy okręgami o różnych średnicach

a)
b)

Rys. 5: Lokalne grubości a) G2(l) mierzone w 70-ciu równooddalonych punktach na obwodzie wieloboku, b) G2(o) mierzone w odstępach kątowych równych 5°


Rys. 3: Obliczanie lokalnych grubości obszarów wyznaczonych przez okręgi i sieć teselacji. Wybór typu grubości

Polski
Rok publikacji: 
2 007
Krótki opis: 
Programy do obliczania miar rozmieszczenia obiektów, z użyciem metody teselacji